ASTRAGAL studio projektowe Grzegorz J. Łaniucha - projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych

Wykonujemy dokumentację techniczną obejmującą połnobranżowe opracowania projektowe - od przygotowania materiałów wyjściowych (decyzji, warunków, ekspertyz) do projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektujemy:

  • nowe obiekty kubaturowe w pełnym zakresie branżowym
  • przebudowy i modernizacje obiektów istniejących w tym obiektów zabytkowych w zakresie zmiany sposobu użytkowania i przystosowania do nowej funkcji
  • sieci uzbrojenia terenu (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne)
  • zagospodarowanie terenu w pełnym zakresie branżowym

Prowadzimy nadzór nad przygotowaniem i realizacją robót budowlanych. W zakresie wykonawstwa kooperujemy z szeregiem podwykonawców. Wśród największych naszych projektów znalazły się:

  • Kompleksowa gospodarka wodno-kanalizacyjna gminy Dygowo, w ramach kontraktu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin dorzecza Parsęty". Temat obejmujący ok. 120 km sieci.
  • Uzbrojenie terenu osiedla pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzanach - sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągowa i gazowa oraz sieć elektroenergetyczna wraz ze stacją transformatorową.
  • Gazyfikację Gminy Kobylanka - sieci gazowe na terenie miejscowości Jęczydół i Kunowo wraz z przyłączami. Temat obejmuje łącznie ok. 12000 m sieci i przyłączy.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostrowice - podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej. Jest to zadanie realizowane w ramach zamówienia "zaprojektuj i wybuduj".

Pełną listę naszych projektów można znaleźć tutaj.

Nasz zespół realizuje pełnobranżowe prace budowlane. Pracownicy wykonujący lub nadzorujący zlecone zadania są członkami stosownych Izb Budowlanych oraz posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonujemy zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Planujesz poważny projekt i szukasz doświadczonej firmy?

Scroll to top